Безопасност на личните данни

Голдпак България ЕООД декларира, че всички предоставени от Вас данни ще бъдат правилно защитени и използвани за целите, за които са били предоставени. Събираме само онези данни, които са необходими за реализиране на целта, за която сте ги предоставили (например регистрация в сайта, изпълнение на поръчка, изпращане на каталози, изготвяне на фактура). Вашите лични данни, освен общодостъпните - телефон, електронен адрес, не са обект на този сайт.
Независимо от това, във всички възникнали случаи фирмата ни действа в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Ние не предоставяме лична информация на трети страни. Ние съобщаваме информация на други фирми (куриерски фирми, счетоводители, доставчици, банки, поща) само за целите, за които сте се съгласили с подаване на поръчката. Тези компании са длъжни да спазват поверителността и защитата на Вашите лични данни въз основа Закона за запазване на личните данни.
Само оторизиран и обучен персонал има достъп до вашите лични данни.
При извънредни ситуации, в които приложимото право задължава разкриването на лични данни на държавните органи, т.е. на съда, полицията и т.н., Голдпак България ООд е задължена да предостави такива данни.

Количка

Количка

ПРОДУКТИ