Вашите права

В съответствие със Закона за задълженията и договорите /глава втора/, подаването на поръчка и потвърждението за приемането и имат силата на договор.
Член 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.
Член 63. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин.
Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин !

През изминалите години не сме имали нито един случай на нарушение на този принцип и се надяваме това да продължи така..
В действията винаги се придържаме към коректна търговската практика, без значение дъли поръчката е с голям или малък обем.
Ние винаги ще се радваме да ви предоставим помощ и информация за да можете да приложите някои от горепосочените права при възникнал случай.

Количка

Количка

ПРОДУКТИ